Uw privacy is voor Dorpsontmoeting Hoës van Bree van groot belang. Bezoekers en vrijwilligers kunnen er op vertrouwen dat we persoonsgegevens rechtmatig, zorgvuldig en transparant verwerken. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze activiteiten, als vrijwilliger werkzaamheden verricht of onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen, ze niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten, zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact.

Stichting Dorpsdagvoorziening DDV Maasbree gevestigd aan Laar 2 te Maasbree, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: 
Kennedyplein 5, 5993 BT Maasbree
e-mail: maasbree@dorpsontmoeting.nl 
website: www.dorpsontmoeting.nl
telefoon: 077 465 3827

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dorpsontmoeting Hoës van Bree verwerkt persoonsgegevens van bezoekers en vrijwilligers die zij zelf aan ons verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IBAN(Bank)rekeningnummer
- Contactpersoon
- Aanwezigheidsregistratie
- Kenmerk machtiging 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Dorpsontmoeting Hoës van Bree verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van bezoekers:
- Huisartsinformatie
- Benodigde hulp/zorg tijdens bezoek
- Dieetwensen
- Foto’s

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dorpsontmoeting Hoës van Bree verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Gegevens bezoekers
Op basis van toestemming:
- Het organiseren van een voor de bezoekers geschikt activiteitenprogramma
- Het berekenen en incasseren van de verschuldigde eigen bijdrage
- Het onderhouden van contact met contactpersoon indien van toepassing
- Huisartsinformatie om in geval van nood snel te kunnen handelen.
- Foto’s voor gebruik als illustratie- of promotiemateriaal

Gegevens vrijwilligers
Op basis van uitvoeren overeenkomst:
- Het organiseren van de bezetting
- De uitvoering van de attentie-regeling vrijwilligers
- Versturen van een nieuwsbrief

Op basis van toestemming:
- Foto’s voor gebruik als illustratie- of promotiemateriaal

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Dorpsontmoeting Hoës van Bree bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Dorpsontmoeting Hoës van Bree verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de afspraken met u, de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorpsontmoeting Hoës van Bree.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maasbree@dorpsontmoeting.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

​Gebruik van cookies
Dorpsontmoeting Hoës van Bree gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website van Dorpsontmoeting Hoës van Bree. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die op onze website worden genoemd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van uw gegevens heel serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018. Dorpsontmoeting Hoës van Bree kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Bij wijzigingen die impact hebben op de privacy van de mensen van wie we gegevens verwerken, informeren we daarover op de website en in een nieuwsbrief. Op onze website vindt u altijd de meest recent versie.